Bluetooth Games All in one Version 1.0.5

Bluetooth Games All in one Version 1.0.5

Description of Bluetooth Games All in one

Bluetooth games mini games folk games:
+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.
+ Chess co vua.
+ Co ganh vietnamese hexagon.
+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.
+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.
+ 99 Number find number.
+ Reversi Othello.
+ Bingo: miss number.
+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.

*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices.
*** A solution to your Bluetooth connection problems. Itautomatically tries to connect to your Bluetooth devices whenBluetooth has been turned on or when your device screen goes on.First, connect and pair with your Bluetooth device manually (thisis a requirement) and then just turn off and on Bluetooth (or leaveBluetooth on and turn the screen on) and it will autoconnect.

*** How to pair? With this device: Android setting / Wireless &networks / Bluetooth setting / click for turn on Bluetooth, clickDiscoverable after that click Search/Scan or maybe Find to seeanother android device and pair. Do it the same with other androiddevice. Note: your device can discoverable in 120 second, afterthat please click Discoverable again to make your devicediscoverable.

*** How to play? Device A can make host by click Menu/Create selectgame at list and click Create, device B can join to play by selecthost name at list and click Menu/Join or can press host name andhold in a short time to join. Server/Host/Creater have somefunction example Run or Continue game.

*** Play with other player via Bluetooth. Use two device toplay.

*** Try it now and don’t forget leave comments to help us improvethis app.

*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen size is480x800 (4″) or larger for better game experience.

*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.

Good luck!!!

*** Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth.
*** Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth(Bluetooth Setting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớkích vào ô phát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhauvà ghép nối (Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kếtnối.

*** Các bước để ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng /Cài đặt Bluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện (đặtthiết bị ở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với các thiếtbị được ghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũng có thểlà cho phép các thiết bị khác nhìn thấy…. Sau đó kích vào Tìmkiếm thiết bị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B. Chú ýrằng lúc kích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặc địnhđể cho phép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gian đóngười sử dụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặc chophép.

*** Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create sau đó chọn mộtgame trong danh sách và kích Create, người kia có thể tham gia vàochơi bằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọnMenu/Join hoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thờigian ngắn.

*** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhất vào khoảng 4″ và khoảng 480×800 pixel.

Chúc các bạn chơi vui vẻ bên người thân!!!
ltronghau@gmail.com
+8498 345 7505

App Information of Bluetooth Games All in one

App Name Bluetooth Games All in one
Package Name hdh.com.BluetoothGames
Version 1.0.5
Rating 3.9 ( 212 )
Size
Requirement Android 3.0 and up
Updated 2015-06-26
Installs 10,000 - 50,000
Category Board, Games
Developer

Tags: , , , ,