Mariáš Version 1.27

Mariáš Version 1.27

4.7 (1,317)Card, Gamesby

Description of Mariáš

Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádukomančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia vPraze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jehokamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariášea já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou.Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkemschopného karbaníka.

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mněvzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačovépodoby. No k realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrýchplacek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale nadruhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnouhru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (vdetailu hry z menu zvolit Poslat k vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout vnastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jaroušei Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskujícíhráč. Risk se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lzezměnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někohonudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče vnastavení k odeslání záznamu poslední hry.

Komunita ke hře:https://plus.google.com/u/0/communities/101545744933648287306

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnostiWiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne -www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der WienerSpielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht -www.piatnik.com.It was not sometime inthe last century, after the fall of the Comanche in this country,I’ve got a native village to study in Prague. Soon I was introducedto Fanous and later his friend Jarouš. They introduced me to thesecrets licitovaného Marriages and I found this game veryentertaining and later employment. Over time it grew from aninexperienced rookie in total capable gambler.

In parallel with this, I also learned to program and oftengerminated in me the idea to transform his art mariášnické in thecomputer. Well, the realization has never been and until now, withthe advent of smart pancake I’ve done this.

Computer teammates are not as good as the real ones, but on theother hand, have an excellent memory. If you find a bad gamesignificantly since Fanous or Jarouš, so that I can send email (indetail from the game menu, choose Send to evaluate).

Playing licitovaného or elected Marriages can be changed in thesettings.

At the beginning of each game randomly determines the level of riskfor Jarouš and Fanous 1 to 3 1 represents a cautious player, 3means risking player. Risk is involved in the negotiation andflekování. Risk limits can be changed in the settings. Playing withcautious players can be boring for someone, then I recommendsetting 2-3 or equal to 3 to 3

Learn more in the game – the INFO button.

In short, some rules:
– ten and ace can throw into Talon just outside BethlehemDurch
– reported seven can throw up the last card
– when two dozen sedmách is just below the ace
– Seven reported not to Talon
– vylicitovanou seven ordinary can throw
– Seven without spots or just a spot on the game plays
– adds up to a hundred
– flekuje max. In stain-re-tutti-shoes

If you like the game hangs, please use the at sign in setting tosend a record of the last game.

Community Game:https://plus.google.com/u/0/communities/101545744933648287306

Playing cards were used PIATNIK courtesy of WienerSpielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne -www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der WienerSpielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht -www.piatnik.com.

App Information of Mariáš

App Name Mariáš
Package Name xiix.eu.licitak
Version 1.27
Rating 4.7 ( 1,317 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2018-03-16
Installs 50,000 - 100,000
Category Card, Games
Developer

Tags: , , , ,