Quiz House by Matura To Bzdura Version 1.2.12

Quiz House by Matura To Bzdura Version 1.2.12

4.5 (6,602)Games, Triviaby

Description of Quiz House by Matura To Bzdura

Darmowa aplikacja quizowa twórców Matura ToBzdura z pojedynkami na żywo ze znajomymi oraz losowymiprzeciwnikami z ponad 95 quizów, których jeszcze nie było w Polscejak: ⚽ Piłka Nożna, ⚡ Harry Potter, 🐉 Gra o Tron, 🗡️ League ofLegends, 🌖 Gwiezdne Wojny, 🎥 Youtuberzy. Nie zapomnieliśmy o dużejliczbie quizów z wiedzy szkolnej 📚. Każdy quiz ma ok. 1000 pytańoraz osobny ranking 🏅. Teraz mamy już ponad 80 tysięcy pytań i jestopcja dodawania pytań w aplikacji więc liczba pytań rośnie szybkodzięki zaangażowanym graczom za co jesteśmy bardzo wdzięczni!:)

Każda gra w Quiz House składa się z 6 pytań. Mamy podstawowe 3tryby gry: samemu, ze znajomym albo z wylosowanym przeciwnikiem.Ponadto w trybie gry ze znajomym oraz nieznajomym można grać nażywo albo turowo, czyli jedna osoba gra pierwsza, a następnie gradruga osoba na co ma 48 godzin, po czym pojedynek się przedawni,więc warto znajomemu przypomnieć, że został wyzwany 😉

Ponadto mamy wypasione statystki na profilu, które ukażą ilepojedynków zagrałeś/aś, które quizy są Twoimi ulubionymi, alenajważniejsze, że możesz sprawdzić swoją wiedzę, grać ze znajomymi,a nawet wygrać z pojedynek z twórcami MaturaToBzdura 😎

To jest jedno z wielu miejsc, w którym chcemy bardzo podziękowaćnaszym graczom za zaangażowanie i pisanie przeróżnych quizów ztematów które są ich pasją lub pracą. Napisanie quizu nie jest aniłatwe ani szybkie dlatego bardzo się cieszymy, że Quiz House jestdla Was miejscem w którym chcecie nie tylko sprawdzać swoją wiedzę,ale również pisać pytania, jesteśmy Wam za to wdzięczni.

Jeśli chcesz nam pomóc napisać quiz, którego jeszcze nie ma waplikacji, zapraszamy do formularza:http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House na instagramie: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House na fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Poniżej lista wszystkich quizów, która jest naprawdę imponujące poniecałych 6 miesiącach od startu aplikacji quizowej Quiz House😍

Lista wszystkich aktywnych quizów:

Wszystko, Wiedza zbędna, Wiedza szkolna, Matura to bzdura,Pamiętniki wampirów, Assassin’s Creed, Zagadki, Co to za zwierzę?,Państwa Miasta, Loga, Brakujące Literki, Suchar Codzienny, HistoriaOgólna, Historia Ekspert, II Wojna Światowa, HistoriaStarożytności, Mitologia, Angielskie Słówka, Język niemiecki,Seriale Polskie, Gra o Tron, Grey’s Anatomy, Serial Przyjaciele,Serial Wikingowie, Rick and Morty, The Walking Dead, StrangerThings, Supernatural, American Horror Story, Doktor Who, Teen Wolf,Youtuberzy, Blogerzy, Celebryci, Piłka nożna, Skoki narciarskie,Motoryzacja, Matematyka, Język Polski, Ortografia i Gramatyka,Trudne Słówka, Lektury, Przysłowia, Fizyka, Astronomia, Filmy,Harry Potter, Gwiezdne Wojny, Pokemon, Władca Pierścieni, Marvel,Flash, DC Comics, Gry, Wiedźmin, Warcraft, Counter Strike, Leagueof Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, TheElder Scrolls, Gra FIFA, Biologia, Anatomia Człowieka, Chemia, WOS,Informatyka, Anime i Manga, RWBY, Manga Tokyo Ghoul, One Piece,Dragon Ball, Naruto, Teksty Piosenek, Teksty Polskich Piosenek,Teksty Angielskich Piosenek, K-pop, Sabaton, Geografia, Flagi,Flagi Ekspert, Rolnictwo, Harcerstwo, Co to za miejsce?, Sport,Wrestling, Żużel, Koszykówka, Co to jest?, Horrory, Zmierzch,Zombie

Quizy w budowie:

Prawo, Język angielski, Co było pierwsze?, Procenty, PierwszaPomoc, The Crown, Mr. Robot, Death Note, Historia Średniowiecza,Breaking BadFree applicationdevelopers quizzes Matura This Nonsense duels live with friends orrandom opponents with more than 95 quizzes, which was not yet inPoland: ⚽ Football, ⚡ Harry Potter 🐉 Game of Thrones, 🗡️ League ofLegends Star 🌖 war, 🎥 YouTubers. We have not forgotten about thelarge number of knowledge quizzes 📚 school. Each quiz has approx.1000 questions and a separate ranking 🏅. Now we have more than80,000 questions and the option to add questions in the applicationso the number of questions is growing rapidly thanks to the playersinvolved and we are very grateful! 🙂

Each game in the House Quiz consists of 6 questions. We have 3basic game modes: alone, with friends or with wylosowanym opponent.In addition, the game mode with friends and strangers can play liveor in turns, ie one person playing first, and then the game everyother person is 48 hours, and then duel expires, so it is worth toremind a friend that was challenged 😉

Furthermore, we have swanky statistics on the profile, which willshow how many duels played / out, which quizzes are your favorite,but the most important thing that you can test your knowledge, playwith your friends, and even win the duel with artistsMaturaToBzdura 😎

This is one of the many places in which we want to thank ourplayers for their commitment and writing various quizzes withtopics that they are passionate about or work. Writing a quiz isneither easy nor fast because we are very pleased that the House isa quiz for you a place where you want to check not only theirknowledge, but also write questions, we are thankful forthat.

If you want to help us write the quiz, which does not yet exist inthe application, we invite you to a form:http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House on Instagram: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Below is a list of all the quizzes, which is really impressiveafter less than 6 months from the start of the application ofquizzes Quiz House 😍

List all active quizzes:

All knowledge superfluous, Knowledge school, Matura is nonsense,The Vampire Diaries, Assassin’s Creed, Puzzles, What is this animal?, City State, logos, Missing Literki, Cookie Daily, HistoryGeneral, History Expert, World War II, History of Antiquities,mythology, English Words, German, Shows Polish, game of Thrones,Gray’s Anatomy, Serial friends, Serial Vikings, Rick and Morty, TheWalking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story,Doctor Who, Teen Wolf, YouTubers, bloggers , Celebrities, Football,Ski Jumping, cars, Mathematics, Language, Polish, Spelling andGrammar, Difficult Words, Reading, Proverbs, Physics, Astronomy,Movies, Harry Potter, Star Wars, Pokemon, The Lord of the Rings,Marvel, Flash, DC Comics , game, Witcher, Warcraft, Counter Strike,League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks,The Elder Scrolls, FIFA, Biology, Human Anatomy, Chemistry, Civics,Science, Ani Me and Manga RWBY, Manga Tokyo Ghoul, One Piece,Dragon Ball, Naruto, Lyrics, texts Polish Songs, Texts Englishsongs, K-pop, Sabaton, geography, flags, flags Expert, Agriculture,Scouts, What is this place ?, Sports, Wrestling, Slag, Basketball,What is this ?, Horror, Twilight, Zombie

Quizzes in the construction of:

Law, English, Which came first ?, percentages, First Aid, TheCrown, Mr. Robot, Death Note, History of the Middle Ages, BreakingBad

App Information of Quiz House by Matura To Bzdura

App Name Quiz House by Matura To Bzdura
Package Name co.quizhouse
Version 1.2.12
Rating 4.5 ( 6,602 )
Size 11.9 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-02-12
Installs 500,000 - 1,000,000
Category Games, Trivia
Developer

Tags: , , , ,